Post Image

學校官方自營品牌列表


        學校駐華總部:

        馬尼拉威斯里安學院|威斯里安中國


        菲律賓落地地接社:

        菲盤俠地接社


        國際聯盟學校留學機構:

        伯拉絲留學


        中國國內擇校機構:

        倍巧知擇校


        青少兒服裝和益智玩具:

        倍巧知KIDS


        海歸職業發展咨詢和職位招聘:

        海歸職業發展中心(RCDC)